PLIC will contribute to Thai Industries

products

สินค้าและบริการ

Heater (ฮีตเตอร์)
CARTRIDGE HEATER (ฮีตเตอร์แท่ง)

สำหรับใส่แม่พิมพ์หรือโมล เป็นฮีตเตอร์ให้ความร้อนสูงที่มีเนื้อที่จำกัด

Downloads
SHEATH HEATER/FIN HEATER (ซีทฮีตเตอร์)

เหมาะกับให้ความร้อนกับอากาศ

Downloads
PLUG HEATER (ฮีตเตอร์จุ่ม)

เหมาะสำหรับใช้กับงานของเหลว  ต้มน้ำ ต้มน้ำมัน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด

Downloads
FLANGE HEATER (ฮีตเตอร์จุ่ม)

เหมาะสำหรับใช้กับงานของเหลว มี FLANGE เพื่อติดตั้ง

Downloads
BAND HEATER (ฮีตเตอร์รัดท่อ)

เป็นฮีตเตอร์รูปทรงกระบอกที่ให้ความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

Downloads
PLATE HEATER / STRIP HEATER (ฮีตเตอร์แผ่น)

เป็นฮีตเตอร์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลี่ยม

Downloads
OTHER HEATERS  (ฮีตเตอร์อื่น ๆ)

มีฮีตเตอร์หลากหลายให้เลือก

Downloads
HEATER WIRE (สายฮีตเตอร์)

เลือกได้ตามวิธีการใช้และอุณหภูมิ

Downloads
Top